Producenci

GuGuGa

Newsletter

Regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą „Guguga”, pod adresem internetowym www.gu-guga.pl. Zawiera również warunki dokonywania i realizacji umów sprzedaży towarów z nabywcami, za pośrednictwem sklepu. Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep internetowy istniejący pod adresem internetowym www.gu-guga.pl prowadzony jest przez firmę
Guguga Wioleta Skawińska
Czwartaków 8 / 46 09-410 Płock
793164446
Nip:
Regon:
1.2. Dane Sklepu:
Rachunek bankowy:
PKO BP
15 1020 3974 0000 5102 0110 3357
Dane korespondencyjne Sklepu:
Guguga Wioleta Skawińska
Czwartaków 8 / 46 09-410 Płock
793164446
e-mail: biuro@gu-guga.pl
telefon kontaktowy: +48-793164446

1.3.Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji.


2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.1.   Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi adresowymi oraz dokonanie płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.2.Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie zmieniają się i podlega stałej aktualizacji.
2.3. Ilość towarów objętych aktualną promocją jest ograniczona, a ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
2.4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.gu-guga.pl
2.5. Zamówienia są realizowane od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2.6. W przypadku braku zamówionego artykułu na magazynie, Gu-guga.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, opóźnienia wysyłki lub częściowej realizacji zamówienia, informując jednocześnie o tym Klienta, przedstawiając do wyboru możliwe warianty.

3. CENY TOWARÓW
3.1.   Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w złotych (PLN).
3.2.   Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki, które są podane do wiadomości Nabywcy przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia.


4. WYSYŁKA TOWARÓW
4.1.  Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
4.2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego w czasie składania Zamówienia.
4.3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
4.4. Koszty transportu ponosi Kupujący.
4.5. Dostawa towarów odbywa się, wedle wyboru Nabywcy w złożonym zamówieniu, za pomocą:
a)    Poczty Polskiej; albo
b)    kuriera DPD

5. PŁATNOŚCI
5.1  Metoda płatności wybierana jest przez Nabywcę odrębnie dla każdego zamówienia.
5.2  Nabywca może dokonać wyboru płatności w ramach składania zamówienia spośród następujących metod płatności:
a)    płatność przelew na polskie konto bankowe (przedpłata- tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia), lub

c)    płatność przy odbiorze (za pobraniem)

6. ODSTĄPIENIE OD ZAWARTEJ UMOWY
6.1    Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000, nr 22, poz. 271 ze zmianami), Nabywca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru przez Nabywcę.
6.2    Odstępując od umowy Nabywca zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie I  nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.
6.3    Odstąpienie jest możliwe tylko, gdy produkt nie jest zniszczony lub uszkodzony z powodów leżących po stronie Nabywcy. Odstępując od umowy Nabywca zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym.
6.4.Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniem), w miarę możliwości wraz z wszystkimi metkami i oryginalnymi opakowaniami, w terminie 14 (czternastu) dni od dokonania odstąpienia.

7. REKLAMACJE
7.1    Nabywcy, który nabył rzecz, przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową (rękojmia konsumencka).
7.3    W przypadku zamiaru złożenia reklamacji Nabywca powinien złożyć reklamację drogą e-mailową na adres:biuro@gu-guga.plbądź listownie, na adres korespondencyjny sklepu.
7.4    Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 7.5. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar z dowodem zakupu (paragon/faktura) oraz oświadczeniem dotyczącym reklamacji, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
7.6. Koszt dostawy ponosi Nabywca, jednak w przypadku uznania reklamacji koszty dostawy zostaną zwrócone na warunkach opisanych w punkcie 6.5. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar, jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.
7.7.  Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7.8. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Guguga Wioleta Skawińska
Czwartaków 8 / 46 09-410 Płock  z dopiskiem „REKLAMACJA”.

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 8.1 Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlega prawu polskiemu.
8.2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. 8.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.